Mobirise


Algemene voorwaarden HendriksParket                                                                                                                                              januari 2018

 

1. Algemeen

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht en levering, tenzij in de offerte, de factuur of de opdrachtbevestiging door de klant een wederzijds geaccordeerde uitzondering is gemaakt.

1.1. Op overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden is het Nederlands rechts van toepassing


2. Offerte en opdrachtbevestiging

2.1 Offerten zijn wederzijds vrijblijvend en geldig zolang de geldigheidsduur en/of de uitvoeringstermijn niet is verstreken. Eventuele kostenwijzigingen worden aan de klant doorberekend. De omschrijvingen en bedragen in de opdrachtbevestiging zijn definitief en bindend, tenzij er overduidelijk sprake is van schrijf- of rekenfouten. Het staat de klant te allen tijde vrij om de opdracht te annuleren ingeval de opdrachtbevestiging afwijkt van gemaakte afspraken.

2.2 Kostenwijzigingen door maatregelen van overheidswege, bijvoorbeeld een aanpassing van het BTW-tarief, worden aan de klant doorberekend. In een dergelijke situatie heeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren.


3. Annulering

3.1 Bij annulering door de klant nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is verstrekt is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal weken voordat de levering en/of het werk zou worden uitgevoerd, een en ander onder het uitdrukkelijk voorbehoud de werkelijke schade in rekening te kunnen brengen.

- annulering 8 weken of langer voorafgaand aan de levering: kostenvergoeding € 100,-

- annulering van 8 tot 4 weken voorafgaand aan de levering: kostenvergoeding 20% van de totale materiaalwaarde

- annulering van 4 tot 1 weken voorafgaand aan de levering: kostenvergoeding 20% van de totale opdrachtwaarde

- annulering van binnen 1 week voorafgaand aan de levering: kostenvergoeding 30% van de totale opdrachtwaarde

3.2 Afhankelijk van de reden van annulering (bijv. overmacht) kan HendriksParket een uitzondering op het gestelde onder 3.1 maken.

3.3 Bij definitieve annulering door HendriksParket zonder bijzondere oorzaak heeft de klant recht op een vergoeding conform het gestelde onder 3.1

Ingeval van aantoonbare overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of het in gebreke zijn van een toeleverancier, vervalt de vergoeding. In een dergelijke situatie is HendriksParket verplicht om samen met de klant naar een acceptabele oplossing te zoeken.

3.4 De opdracht kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onbetwistbare overmacht.

3.5 HendriksParket heeft het recht om de opdracht zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren in geval van een (aangekondigd) faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.


4. Materiaalleveringen zonder legwerkzaamheden

4.1 Parket of laminaat wordt afgeleverd conform de vervoersvoorwaarden van de toeleverancier of transporteur. Mogelijk gebeurt dit op een pallet naast de vrachtauto, binnenshuis over de eerste drempel op de begane grond, of – ingeval er een lift aanwezig is – binnenshuis over de eerste drempel op een hogere etage. In de offerte en opdrachtbevestiging wordt de wijze van afleveren gespecificeerd.

4.2 Eventuele zichtbare gebreken of incomplete leveringen moeten binnen 2 dagen na aflevering worden gemeld aan HendriksParket.

4.3 Parket mag in de breedte 5% afwijken van de door de producent of groothandel gepubliceerde maten. Afwijkingen binnen deze marge geven de klant niet het recht om de order te annuleren. De lengtematen van parketstroken kunnen (ook onderling) sterk variëren, wat doorgaans door de producent in de productbeschrijving wordt aangegeven.


5. Materiaalleveringen inclusief legwerkzaamheden

5.1 Parket of laminaat wordt afgeleverd conform de voorwaarden van de toeleverancier of transporteur. Dit kan zijn over de eerste drempel op de begane grond, of – ingeval er een lift aanwezig is – over de eerste drempel op een hogere etage. In de offerte en opdrachtbevestiging wordt de wijze van afleveren gespecificeerd.

5.2 HendriksParket is verantwoordelijk voor eventuele gebreken bij aflevering of incomplete leveringen.


6. Leggen van elders door de klant aangeschaft parket of laminaat

6.1 HendriksParket is niet aansprakelijk voor gebreken aan het materiaal.

6.2 Als er kwaliteitsproblemen na de oplevering aan het licht komen, moet worden vastgesteld of het parket conform de voorgeschriften van de fabrikant is gelegd. HendriksParket is alleen dan aansprakelijk, als is komen vast te staan dat van de voorschriften is afgeweken en dat het gebrek een gevolg daarvan is.


7. Ondervloer en werkruimte

7.1 De ruimtes dienen geheel leeg te zijn, zodat de vloer ongehinderd kan worden gelegd.

7.2 De ondervloer dient vlak en schoon te zijn. Werkzaamheden waarbij vocht vrijkomt (bijvoorbeeld stukwerk), dienen ruim van tevoren te zijn uitgevoerd.

7.3 De klant dient HendriksParket hierover te informeren als er in de woning recent bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hendriks Parket zal in twijfelgevallen een vochtmeting van de ondervloer uitvoeren. Als de klant afwijkt van een advies om het leggen uit te stellen, is HendriksParket niet aansprakelijk voor problemen als gevolg van vocht.


8. Betaling

8.1. De wijze van betaling en de betaaltermijn worden in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging vermeld.

Voor te leveren materialen kan 100% betaling voorafgaand aan de levering of de startdatum van het project worden verlangd. Voor de vooruitbetaling geldt een termijn gelijk aan de levertijd van de materialen. Bij niet tijdige betaling van overeengekomen betalingstermijnen kan het werk worden opgeschort of definitief beëindigd.

8.2 Bij of direct na de levering en/of oplevering ontvangt de klant een factuur die overeenkomt met de opdrachtbevestiging, voor zover van toepassing met verrekening van overeengekomen meer- of minderwerk.

8.3 Bij niet- of te late betaling van de factuur is vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8.4 Tot het moment van volledige betaling blijven geleverde producten en hulpmaterialen eigendom van HendriksParket.

8.5 In geval van betwisting is het Nederlands recht van toepassing.


9. Garantie

9.1 De garantie op de kwaliteit van geleverde diensten zoals leggen, schuren en oliën of lakken bedraagt 2 jaar na oplevering, uitgezonderd normale slijtage afhankelijk van de gebruiksintensiteit.

9.2 Voor geleverde materialen en afwerkproducten is de garantie van de fabrikant van toepassing. Ingeval van een garantieclaim zal HendriksParket deze claim in eerste instantie zelf beoordelen. Als er (waarschijnlijk) sprake is van materiaalfouten, zal HendriksParket de claim voor verder onderzoek neerleggen bij de producent of groothandel en de klachtafhandeling blijven begeleiden. Het eindoordeel van de producent of groothandel geldt uiteindelijk als bindend.
                                                                                                                                        <>